Góc du học sinh

Bảng giá vé máy bay nội địa mới nhất của Vietnam Airlines

AMEC  xin gửi tới Quý khách bảng giá vé máy bay nội địa mới cập nhật của Vietnam Airlines và được áp dụng kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011.

 

 

 

Chặng Hạng  Mức giá  Phí Sân bay Tổng cộng giá vé
 Đi   Về   Lượt đi   Lượt về 
Danang – Buon Me Thuot DAD-BMV K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Danang – Pleiku DAD-PXU K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Danang – Dalat DAD-DLI K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Danang – Dalat DAD-DLI D*       2,100,000       44,000       33,000       2,144,000       2,133,000
Danang – Dalat DAD-DLI C       2,500,000       44,000       33,000       2,544,000       2,533,000
Danang – Haiphong  DAD-HPH  K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Danang – Haiphong  DAD-HPH  D*       2,100,000       44,000       33,000       2,144,000       2,133,000
Danang – Haiphong  DAD-HPH  C       2,500,000       44,000       33,000       2,544,000       2,533,000
Danang – Nha Trang DAD-NHA K       1,481,000       44,000       44,000       1,525,000       1,525,000
Danang – Nha Trang DAD-NHA D*       2,100,000       44,000       44,000       2,144,000       2,144,000
Danang – Nha Trang DAD-NHA C       2,500,000       44,000       44,000       2,544,000       2,544,000
Hanoi – Danang HAN-DAD K       1,481,000       44,000       44,000       1,525,000       1,525,000
Hanoi – Danang HAN-DAD D*       2,100,000       44,000       44,000       2,144,000       2,144,000
Hanoi – Danang HAN-DAD C       2,500,000       44,000       44,000       2,544,000       2,544,000
Hanoi – Hue HAN-HUI K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Hanoi – Hue HAN-HUI D*       2,100,000       44,000       33,000       2,144,000       2,133,000
Hanoi – Hue HAN-HUI C       2,500,000       44,000       33,000       2,544,000       2,533,000
Hanoi – Buon Me Thuot HAN-BMV K       2,227,000       44,000       33,000       2,271,000       2,260,000
Hanoi – Buon Me Thuot HAN-BMV D*       3,200,000       44,000       33,000       3,244,000       3,233,000
Hanoi – Buon Me Thuot HAN-BMV C       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Hanoi – Dalat HAN-DLI K       2,227,000       44,000       33,000       2,271,000       2,260,000
Hanoi – Dalat HAN-DLI D*       3,200,000       44,000       33,000       3,244,000       3,233,000
Hanoi – Dalat HAN-DLI C       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Hanoi – Tuy Hoa HAN-TBB K       2,227,000       44,000       33,000       2,271,000       2,260,000
Hanoi – Tuy Hoa HAN-TBB D*       3,200,000       44,000       33,000       3,244,000       3,233,000
Hanoi – Tuy Hoa HAN-TBB C       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Hanoi – Dien Bien Phu HAN-DIN K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Ha noi – Dong Hoi HAN-VDH K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Hanoi – Vinh HAN-VII K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Hanoi – Nha Trang HAN-NHA K       2,227,000       44,000       44,000       2,271,000       2,271,000
Hanoi – Nha Trang HAN-NHA D*       3,800,000       44,000       44,000       3,844,000       3,844,000
Hanoi – Nha Trang HAN-NHA C       4,400,000       44,000       44,000       4,444,000       4,444,000
Hanoi – Pleiku HAN-PXU K       1,909,000       44,000       33,000       1,953,000       1,942,000
Hanoi – Pleiku HAN-PXU D*       3,000,000       44,000       33,000       3,044,000       3,033,000
Hanoi – Pleiku HAN-PXU C       3,400,000       44,000       33,000       3,444,000       3,433,000
Hanoi – Qui Nhon HAN-UIH K       1,909,000       44,000       33,000       1,953,000       1,942,000
Hanoi – Qui Nhon HAN-UIH D*       3,000,000       44,000       33,000       3,044,000       3,033,000
Hanoi – Qui Nhon HAN-UIH C       3,400,000       44,000       33,000       3,444,000       3,433,000
Hanoi – Saigon HAN-SGN K       2,227,000       44,000       44,000       2,271,000       2,271,000
Hanoi – Saigon HAN-SGN KH       2,227,000       44,000       44,000       2,271,000       2,271,000
Hanoi – Saigon HAN-SGN D*       3,800,000       44,000       44,000       3,844,000       3,844,000
Hanoi – Saigon HAN-SGN C       4,400,000       44,000       44,000       4,444,000       4,444,000
Hanoi – Saigon HAN-SGN CH       5,000,000       44,000       44,000       5,044,000       5,044,000
Hanoi – Tam Ky HAN-TMK K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Hanoi – Tam Ky HAN-TMK D*       2,100,000       44,000       33,000       2,144,000       2,133,000
Hanoi – Tam Ky HAN-TMK C       2,500,000       44,000       33,000       2,544,000       2,533,000
Hanoi – Can Tho HAN-VCA K       2,727,000       44,000       33,000       2,771,000       2,760,000
Hanoi – Can Tho HAN-VCA KH       2,727,000       44,000       33,000       2,771,000       2,760,000
Hanoi – Can Tho HAN-VCA D*       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Hanoi – Can Tho HAN-VCA C       4,400,000       44,000       33,000       4,444,000       4,433,000
Hanoi – Can Tho HAN-VCA CH       5,000,000       44,000       33,000       5,044,000       5,033,000
Saigon – Buon Me Thuot SGN-BMV K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Buon Me Thuot SGN-BMV KH       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Buon Me Thuot SGN-BMV D*       1,600,000       44,000       33,000       1,644,000       1,633,000
Saigon – Buon Me Thuot SGN-BMV C       1,900,000       44,000       33,000       1,944,000       1,933,000
Saigon – Buon Me Thuot SGN-BMV CH       2,200,000       44,000       33,000       2,244,000       2,233,000
Saigon – Pleiku SGN-PXU K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Pleiku SGN-PXU KH       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Pleiku SGN-PXU D*       1,600,000       44,000       33,000       1,644,000       1,633,000
Saigon – Pleiku SGN-PXU C       1,900,000       44,000       33,000       1,944,000       1,933,000
Saigon – Pleiku SGN-PXU CH       2,200,000       44,000       33,000       2,244,000       2,233,000
Saigon – Qui Nhon SGN-UIH K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Qui Nhon SGN-UIH KH       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Qui Nhon SGN-UIH D*       1,600,000       44,000       33,000       1,644,000       1,633,000
Saigon – Qui Nhon SGN-UIH C       1,900,000       44,000       33,000       1,944,000       1,933,000
Saigon – Qui Nhon SGN-UIH CH       2,200,000       44,000       33,000       2,244,000       2,233,000
Saigon – Ca Mau SGN-CAH K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Tuy Hoa SGN-TBB K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Danang SGN-DAD K       1,481,000       44,000       44,000       1,525,000       1,525,000
Saigon – Danang SGN-DAD KH       1,481,000       44,000       44,000       1,525,000       1,525,000
Saigon – Danang SGN-DAD D*       2,100,000       44,000       44,000       2,144,000       2,144,000
Saigon – Danang SGN-DAD C       2,500,000       44,000       44,000       2,544,000       2,544,000
Saigon – Danang SGN-DAD CH       2,900,000       44,000       44,000       2,944,000       2,944,000
Saigon – Hue SGN-HUI K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Saigon – Hue SGN-HUI KH       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Saigon – Hue SGN-HUI D*       2,100,000       44,000       33,000       2,144,000       2,133,000
Saigon – Hue SGN-HUI C       2,500,000       44,000       33,000       2,544,000       2,533,000
Saigon – Hue SGN-HUI CH       2,900,000       44,000       33,000       2,944,000       2,933,000
Saigon – Dalat SGN-DLI K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Dalat SGN-DLI D*       1,600,000       44,000       33,000       1,644,000       1,633,000
Saigon – Dalat SGN-DLI C       1,900,000       44,000       33,000       1,944,000       1,933,000
Saigon – Nha Trang SGN-NHA K       1,100,000       44,000       44,000       1,144,000       1,144,000
Saigon – Nha Trang SGN-NHA D*       1,600,000       44,000       44,000       1,644,000       1,644,000
Saigon – Nha Trang SGN-NHA C       1,900,000       44,000       44,000       1,944,000       1,944,000
Saigon – Hai Phong SGN-HPH K       2,270,000       44,000       33,000       2,314,000       2,303,000
Saigon – Hai Phong SGN-HPH KH       2,270,000       44,000       33,000       2,314,000       2,303,000
Saigon – Hai Phong SGN-HPH D*       3,200,000       44,000       33,000       3,244,000       3,233,000
Saigon – Hai Phong SGN-HPH C       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Saigon – Hai Phong SGN-HPH CH       4,400,000       44,000       33,000       4,444,000       4,433,000
Saigon – Vinh SGN-VII K       2,270,000       44,000       33,000       2,314,000       2,303,000
Saigon – Vinh SGN-VII KH       2,270,000       44,000       33,000       2,314,000       2,303,000
Saigon – Vinh SGN-VII D*       3,200,000       44,000       33,000       3,244,000       3,233,000
Saigon – Vinh SGN-VII C       3,800,000       44,000       33,000       3,844,000       3,833,000
Saigon – Vinh SGN-VII CH       4,400,000       44,000       33,000       4,444,000       4,433,000
Saigon – Phu Quoc SGN-PQC K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Tam Ky SGN-TMK K       1,481,000       44,000       33,000       1,525,000       1,514,000
Saigon – Con Dao SGN-VCS K       1,100,000       44,000       33,000       1,144,000       1,133,000
Saigon – Dong Hoi SGN-VDH K       1,909,000       44,000       33,000       1,953,000       1,942,000
Saigon – Dong Hoi SGN-VDH D*       3,000,000       44,000       33,000       3,044,000       3,033,000
Saigon – Dong Hoi SGN-VDH C       3,400,000       44,000       33,000       3,444,000       3,433,000
Saigon – Rach Gia SGN-VKG K         863,000       44,000       33,000         907,000         896,000
Cantho – Phuquoc  VCA – PQC          863,000       33,000       33,000         896,000         896,000
Cantho – Rachgia  VCA – VKG         863,000       33,000       33,000         896,000         896,000
Cantho – Condao  VCA – VCS       1,100,000       33,000       33,000       1,133,000       1,133,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button